Privacy Policy

Privacybeleid

algemene informatie
Dit beleid is van toepassing op de Website, functionerend op de url: www.ekicks.eu.
Operator van de dienst en beheerder van persoonsgegevens is: EKICKS Krzysztof Włodarczyk gevestigd te Łódź Maćka z Bogdańca 1 92-434 straat NIP: 7282863996
E-mailadres van de beheerder: support@ekicks.eu
De Operator is de beheerder van uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de gegevens die vrijwillig op de Website zijn verstrekt.
De Website gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Het bijhouden van de nieuwsbrief
Het afhandelen van verzoeken via het formulier
Voorbereiding, verpakking, verzending van goederen
Uitvoering van bestelde diensten
Presentatie van een aanbieding of informatie
De Website voert de functies van het verkrijgen van informatie over gebruikers en hun gedrag op de volgende manier uit:
Door vrijwillig ingevoerde gegevens in de formulieren, die in de systemen van de Operator worden ingevoerd.
Door het opslaan van cookies (zogenaamde "koekjes") in de eindapparaten.


2 Geselecteerde gegevensbeschermingsmethoden van de exploitant

De inlog- en invoerpunten voor persoonsgegevens zijn beschermd in de transmissielaag (SSL-certificaat). Zo worden de op de website ingevoerde persoonsgegevens en aanmeldingsgegevens op de computer van de gebruiker gecodeerd en kunnen ze alleen op de doelserver worden gelezen.
De in de database opgeslagen persoonsgegevens worden zodanig gecodeerd dat alleen degenen die over de sleutel van de exploitant beschikken deze kunnen lezen. Op die manier zijn de gegevens beschermd voor het geval de database van de server wordt gestolen.
De Operator wijzigt regelmatig zijn administratieve wachtwoorden.
Ter bescherming van de gegevens maakt de Operator regelmatig back-ups.
Een belangrijk onderdeel van de gegevensbescherming is het regelmatig bijwerken van alle software die door de Concessiehouder wordt gebruikt om persoonsgegevens te verwerken, wat met name betekent dat de programmeercomponenten regelmatig worden bijgewerkt.

3 Hosting

De Website wordt gehost (technisch onderhouden) op de server van de Operator: Shopify - Cloudflare

uw rechten en aanvullende informatie over het gebruik van uw gegevens
In bepaalde situaties heeft de Beheerder het recht om uw persoonsgegevens aan andere ontvangers door te geven, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het met u gesloten contract of voor de nakoming van de op de Beheerder rustende verplichtingen. Dit geldt voor dergelijke groepen ontvangers:
koeriers
exploitanten van betalingen
exploitanten van online chatoplossingen
bevoegde werknemers en medewerkers, die de gegevens gebruiken om het doel van de website te vervullen
Bedrijven die marketingdiensten leveren aan de beheerder
Uw persoonsgegevens worden door de beheerder niet langer verwerkt dan nodig is voor de uitvoering van de in afzonderlijke regelingen gespecificeerde activiteiten (bv. inzake boekhouding). Met betrekking tot marketinggegevens worden de gegevens niet langer dan 3 jaar verwerkt.
U heeft het recht om bij de Administrator te vragen
toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens,
ze te laten rectificeren,
wissen,
beperking van de verwerking,
en op gegevensoverdraagbaarheid.
U hebt het recht om in het kader van de in punt 3.3 c) genoemde verwerking bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor de behartiging van door de beheerder nagestreefde legitieme belangen, met inbegrip van profilering, waarbij het recht van bezwaar niet kan worden uitgeoefend indien er geldige legitieme gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, met name de vaststelling, handhaving of verdediging van vorderingen.
Over de handelwijze van de beheerder kan een klacht worden ingediend bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, Stawkistraat 2, 00-193 Warschau.
Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk voor het functioneren van de Dienst.
Met betrekking tot u kunnen acties worden ondernomen waarbij geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt, waaronder profilering om diensten te verlenen in het kader van de gesloten overeenkomst en om de beheerder direct marketing te laten uitvoeren.
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven vanuit derde landen in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit betekent dat wij ze niet buiten de Europese Unie versturen.

5. informatie in formulieren
De Dienst verzamelt vrijwillig door de gebruiker verstrekte informatie, waaronder persoonsgegevens, indien verstrekt.
De Website kan informatie registreren over uw verbindingsparameters (tijdstempel, IP-adres).
De Dienst kan in sommige gevallen informatie opslaan om de gegevens in het formulier gemakkelijker te kunnen koppelen aan het e-mailadres van de gebruiker die het formulier invult. In dat geval verschijnt het e-mailadres van de gebruiker in de url van de pagina met het formulier.
De in het formulier verstrekte gegevens worden verwerkt voor het doel dat voortvloeit uit de functie van een bepaald formulier, bijvoorbeeld om het proces van dienstverzoek of zakelijk contact, dienstregistratie, enz. uit te voeren. De context en de beschrijving van het formulier maken telkens duidelijk waarvoor het wordt gebruikt. 

6 Logboeken van de beheerder

De informatie over het gedrag van gebruikers op de website kan worden gelogd. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te beheren.

7 Relevante marketingtechnieken

De exploitant maakt gebruik van statistische analyse van het websiteverkeer via Google Analytics (Google Inc., gevestigd in de VS). De exploitant geeft geen persoonsgegevens door aan de exploitant van deze dienst, maar alleen geanonimiseerde informatie. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker. Wat betreft de informatie over de voorkeuren van de gebruiker die door het advertentienetwerk van Google wordt verzameld, kan de gebruiker de informatie die uit de cookies voortvloeit, bekijken en bewerken met behulp van de volgende tool: https://www.google.com/ads/preferences/.
De exploitant maakt gebruik van remarketingtechnieken die het mogelijk maken reclameboodschappen af te stemmen op het gedrag van de gebruiker op de website, wat de illusie kan wekken dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden gebruikt voor tracking, maar in de praktijk worden geen persoonsgegevens door de exploitant doorgegeven aan de reclame-exploitanten. Een technologische voorwaarde hiervoor is dat cookies zijn ingeschakeld.
De exploitant gebruikt de Facebook-pixel. Deze technologie zorgt ervoor dat Facebook (Facebook Inc., VS) weet dat een bij hem geregistreerde persoon de website gebruikt. De exploitant geeft geen bijkomende persoonsgegevens door aan Facebook. De dienst is gebaseerd op het gebruik van cookies op het eindapparaat van de gebruiker.
De exploitant gebruikt een oplossing die de werking van de dienst ten opzichte van de gebruikers automatiseert, bijvoorbeeld door een e-mail naar de gebruiker te sturen na een bezoek aan een bepaalde subpagina, als de gebruiker heeft ingestemd met het ontvangen van commerciële correspondentie van de exploitant.


8 Informatie over cookies

De Website maakt gebruik van cookies.
Cookies zijn computergegevens, met name tekstbestanden, die op het eindapparaat van de Websitegebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor gebruik op de Website. Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waarvan ze afkomstig zijn, het tijdstip waarop ze op de eindapparatuur worden opgeslagen en een uniek nummer.
De beheerder van de Website is de entiteit die cookies op de eindapparatuur van de Websitegebruiker plaatst en er toegang toe heeft.
Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden
het onderhouden van een sessie van de Websitegebruiker (na inloggen), zodat de gebruiker niet op elke pagina van de Website opnieuw zijn login en wachtwoord hoeft in te voeren;
voor de hierboven onder "Belangrijke marketingtechnieken" genoemde doeleinden;
Er zijn twee belangrijke soorten cookies die binnen de Website worden gebruikt: "sessie" (session cookies) en "permanente" cookies (persistent cookies). "Sessie" cookies zijn tijdelijke bestanden die in de eindapparatuur van de Gebruiker worden opgeslagen totdat deze uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. "Permanente" cookies worden op het eindapparaat van de Gebruiker opgeslagen gedurende de tijd die in de parameters van de cookies is aangegeven of totdat ze door de Gebruiker worden verwijderd.
Webbrowsersoftware (internetbrowser) staat meestal standaard toe om cookies op te slaan op het eindapparaat van de Gebruiker. Gebruikers van de Website kunnen hun instellingen dienaangaande wijzigen. Internetbrowser maakt het mogelijk om cookies te verwijderen. Het is ook mogelijk om cookies automatisch te blokkeren. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden in de help of documentatie van een webbrowser.
Beperkingen op het gebruik van cookies kunnen van invloed zijn op sommige van de op de Website beschikbare functies.
Cookies die in het eindapparaat van de Dienstgebruiker worden geplaatst, kunnen ook worden gebruikt door entiteiten die samenwerken met de Dienstverlener, in het bijzonder betreft dit bedrijven: Google (Google Inc. gevestigd in de VS), Facebook (Facebook Inc. gevestigd in de VS), Twitter (Twitter Inc. gevestigd in de VS).

9. beheer van cookies - hoe kunt u in de praktijk toestemming geven en intrekken?
Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen. Wij bepalen dat het uitschakelen van cookies die nodig zijn voor authenticatieprocessen, beveiliging, het bijhouden van gebruikersvoorkeuren het gebruik van websites kan belemmeren en in extreme gevallen onmogelijk kan maken.
Om cookies te beheren, selecteert u de webbrowser die u gebruikt in de onderstaande lijst en volgt u de instructies:
Edge
Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera
Mobiele apparaten:

Android
Safari (iOS)
Windows Telefoon